(شخصیت - یادگیری - تحصیلی) مشاوره دانشجویی دانشگاه های صنعتی، علوم پزشکی و هنر اصفهان
اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي اديب مازندران –ساري در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي اديب مازندران - ساري با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده‍‍‍اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي‍توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
ساري – بلوار طالقاني – خيابان سلمان فارسي – ميدان دوم – سمت چپ - صندوق پستي 897 / 481765 * 9- 3239808 - 0151
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي اديب مازندران - ساري
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
5927 كارداني حسابداري 85 رياضي – تجربي - انساني كارداني  
5928 كارداني مديريت بازرگاني 95 رياضي – تجربي - انساني كارداني  
5979 كارداني امور بانكي 90 رياضي – تجربي - انساني كارداني  
6179 كارداني علمي – كاربردي نرم‍‍افزار كامپيوتر 95 علوم رياضي و فني كارداني  


اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي امين – اصفهان (فولادشهر) در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي امين - اصفهان (فولادشهر) با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
اصفهان – فولادشهر – محله a2 يونيت 20 – ساختمان سابق شركت عمران فولادشهر * 2636161 - 0335
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي امين – اصفهان (فولادشهر)
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
5983 كارداني مديريت بازرگاني 47 رياضي – تجربي – انساني كارداني  
5984 كارداني حسابداري 42 رياضي – تجربي – انساني كارداني  


اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي آمل در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتيآمل با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي 85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ 20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
آمل – بلوار امام خميني – آفتاب 64 (كوي سازماني) * 2240484 - 0121
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي آمل
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
6416 كارداني حسابداري 46 رياضي – تجربي – انساني كارداني  
6458 كارداني علمي – كاربردي نرم افزار كامپيوتر 59 علوم رياضي و فني كارداني  


اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي شمال - آمل در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتيشمال - آمل با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي 85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ 20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
آمل – كيلومتر 5 جاده هراز (آمل – تهران)– سه راهي امامزاده عبدالله (ع) – طرح پرديس شمال - صندوق پستي 731 *
2203639 - 0121
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي شمال - آمل
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
5933 حسابداري 10 رياضي – تجربي - انساني كارشناسي  
5935 مديريت صنعتي 8 رياضي – تجربي - انساني كارشناسي  
5936 كارداني حسابداري 40 رياضي – تجربي - انساني كارداني  
6212 مهندسي صنايع – توليد صنعتي 10 علوم رياضي و فني كارشناسي  
6213 مهندسي صنايع – برنامه ريزي و تحليل سيستمها 15 علوم رياضي و فني كارشناسي  
6214 مهندسي عمران – عمران 17 علوم رياضي و فني كارشناسي  
6215 مهندسي كامپيوتر (نرم افزار) 8 علوم رياضي و فني كارشناسي  
6216 كاردان فني برق – الكترونيك 19 علوم رياضي و فني كارداني  
6217 كاردان فني عمران – كارهاي عمومي ساختمان 23 علوم رياضي و فني كارداني  
6218 كارداني علمي – كاربردي نرم افزار كامپيوتر 27 علوم رياضي و فني كارداني  
6219 كارداني علمي – كاربردي سخت افزار كامپيوتر 81 علوم رياضي و فني كارداني  
6221 كارداني ناپيوسته علمي – كاربردي مخابرات – ارتباط داده ها (ict) 46 علوم رياضي و فني كارداني  
6115 حقوق 7 علوم انساني كارشناسي  
7956 تربيت بدني و علوم ورزشي 45 رياضي – تجربي - انساني كارشناسي  
7957 كارداني تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايش مربيگري) 45 رياضي – تجربي - انساني كارداني  


اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي انديشمند ـ لاهيجان در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي انديشمند - لاهيجان با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي 85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ 20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
ساري – خيابان اميرمازندراني – روبروي فرمانداري – خيابان شهيد غيوري – خيابان ولي عصر 2 – صندوق پستي 914 – 48175كد پستي 54535 – 48156 * 2269839 - 0151
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي انديشمند - لاهيجان
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
6415 كارداني حسابداري 40 رياضي – تجربي - انساني كارداني  
6447 كاردان فني عمران – كارهاي عمومي ساختمان 80 علوم رياضي و فني كارداني  
6448 كارداني علمي – كاربردي نرم افزار كامپيوتر 80 علوم رياضي و فني كارداني  
اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي آذربايجان - تبريز در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي آذربايجان - تبريز با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي 85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي‍‍توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ 20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
تبريز – صندوق پستي 1993 / 51335 * 3313100 و 3309030 و 3321013 - 0411
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي آذربايجان - تبريز
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
6488 كارداني حسابداري 69 رياضي – تجربي - انساني كارداني  
6489 كارداني مديريت بازرگاني 88 رياضي – تجربي - انساني كارداني  


اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي راه دانش - بابل در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي راه دانش - بابل با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي 85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ 20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
بابل – بلوار جانبازان (كمربندي غربي) نرسيده به ميدان آتش نشاني- بهاران 3* 2222005 و 2292000 و 6 – 3250485 - 0111
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي راه دانش – بابل
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
5981 كارداني مديريت بازرگاني 60 رياضي – تجربي - انساني كارداني  
5982 كارداني حسابداري 60 رياضي – تجربي - انساني كارداني  


اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي قشم (جزيره قشم) در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي قشم (جزيره قشم) با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي 85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي‍‍توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ
20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن دفتر مؤسسه در تهران :
تهران – خيابان حافظ – چهارراه كالج – كوچه البرز – پلاك 26 * (5 خط) 66466673 - 021
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي قشم (جزيره قشم)
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
6265 كارداني علمي – كاربردي نرم‍‍‍‍افزار كامپيوتر 50 علوم رياضي و فني كارداني محل تحصيل جزيره قشم در استان هرمزگان مي باشد
5956 كارداني حسابداري 50 رياضي – تجربي - انساني كارداني محل تحصيل جزيره قشم در استان هرمزگان مي باشد
5957 كارداني امور بانكي 50 رياضي – تجربي - انساني كارداني محل تحصيل جزيره قشم در استان هرمزگان مي باشد


اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي فردوس - مشهد در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي فردوس - مشهد با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي 85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي‍‍توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ 20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
مشهد – بلوار كلاهدوز – كلاهدوز 30 * 7291114 و 7291115 - 0511
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي فردوس - مشهد
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
5991 كارداني حسابداري 30 رياضي – تجربي - انساني كارداني  
6432 كارداني علمي – كاربردي نرم افزار كامپيوتر 85 علوم رياضي و فني كارداني  


اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي مهرگان - محلات در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتيمهرگان - محلات با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي 85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي‍‍توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ 20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
محلات – خيابان امام خميني (ره) – پايين تر از ميدان آزادي پلاك 152 - كدپستي 3781153494*3220090 - 0866
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي مهرگان - محلات
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
5993 مهندسي كشاورزي – علوم باغباني 20 علوم تجربي كارشناسي  
5994 كارداني علمي – كاربردي توليد و بهره برداري گياهان دارويي و معطر 72 علوم تجربي كارداني  
6125 تكنولوژي توليدات گياهي 61 علوم تجربي كارداني  


اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي مولوي - ايوانكي در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتيمولوي - ايوانكي با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي 85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي‍‍توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ 20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
كيلومتر 50 جاده تهران – گرمسار – ايوانكي – ميدان امام علي (ع) – كدپستي 3591614663 *2803 – 0232462
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي مولوي - ايوانكي
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
5993 كارداني مديريت بازرگاني 18 رياضي – تجربي - انساني كارداني  
5994 كارداني حسابداري 17 رياضي – تجربي - انساني كارداني  


اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش دوره مشترك مهندسي هوا فضا با همكاري دانشگاههاي صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تهران – ايران و تكنولوژي هوايي مسكو (mati) روسيه در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه دوره مشترك مهندسي هوافضا با همكاري دانشگاه هاي صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تهران – ايران و تكنولوژي هوايي مسكو (mati) روسيه با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي 85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي‍‍توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ 20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
تهران – ميرداماد غربي – پلاك 322 – صندوق پستي 4416 - 15875 * 88797280 - 021
رشته هاي تحصيلي مورد نياز دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
7915 مهندسي هوا فضا 25 علوم رياضي و فني كارشناسي مشترك با دانشگاه ماتي (mati) روسيه


اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي نجف آباد در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي نجف آباد با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي 85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ 20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
نجف آباد – خيابان امام خميني (ره) – نرسيده به كارخانه ريسندگي و بافندگي * 3 - 2443771 - 0331
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي نجف آباد
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
6241 كارداني علمي – كاربردي نرم‍‍‍افزار كامپيوتر 48 علوم رياضي و فني كارداني  
6246 كارداني علمي – كاربردي سخت‍‍افزار كامپيوتر 48 علوم رياضي و فني كارداني  
6253 كارداني علمي – كاربردي عمران – نگهداري و مرمت ساختمان 48 علوم رياضي و فني كارداني  
6278 كارداني علمي – كاربردي عمران – سد و شبكه 48 علوم رياضي و فني كارداني  
6281 كارداني علمي – كاربردي عمران – آب و فاضلاب 48 علوم رياضي و فني كارداني  
6285 كارداني آمار 48 علوم رياضي و فني كارداني  
* لازم به توضيح است كه در اين مؤسسه براي خواهران غير بومي امكانات رفاهي (خوابگاه) فراهم شده است .

اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي رفسنجان در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي رفسنجان با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي 85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي‍‍توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ 20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
رفسنجان – بلوار طالقاني – نبش كوچه 29 – جنب اداره ثبت اسناد * 5231432 و 5220272 و 5231431 - 0391
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي رفسنجان
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
5874 كارداني حسابداري 95 رياضي – تجربي - انساني كارداني  
6186 كارداني علمي – كاربردي نرم افزار كامپيوتر 99 علوم رياضي و فني كارداني  


اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي صبح صادق - اصفهان در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي صبح صادق - اصفهان با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي‍‍توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
اصفهان – خيابان مطهري – پل شمشيري – خيابان مادي نياصرم – پلاك 120 كدپستي 15311 - 81838 * 2341615 - 0311
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي صبح صادق - اصفهان
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
6374 كارداني مترجمي زبان انگليسي 75 زبان هاي خارجي كارداني  
6375 آموزش زبان انگليسي 97 زبان هاي خارجي كارداني  


اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سارويه - ساري در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتيسارويه - ساري با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي 85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ 20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
ساري – خيابان اميرمازندراني – روبروي فرمانداري – خيابان شهيد غيوري – خيابان ولي عصر 2 – صندوق پستي 914 – 48175كد پستي 54535 – 48156 . 269839 - 0151
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي راه دانش – بابل
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
6454 كاردان فني عمران – كارهاي عمومي ساختمان 60 علوم رياضي و فني كارداني  
6455 كارداني علمي – كاربردي نرم افزار كامپيوتر 80 علوم رياضي و فني كارداني  


اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي روزبهان - ساري در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي روزبهان - ساري با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي 85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي‍‍توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ 20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
ساري – ميدان دوم سلمان فارسي – روبروي خيابان شهيد كاكويي – كدپستي 18165 - 48189 * 3 - 3407100 - 0151
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي روزبهان - ساري
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
6311 كارداني علمي – كاربردي نرم افزار كامپيوتر 75 علوم رياضي و فني كارداني  
6312 كارداني علمي – كاربردي مخابرات – ارتباط داده ها (ict) 75 علوم رياضي و فني كارداني  


اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سپاهان - اصفهان در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتيسپاهان - اصفهان با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي 85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي‍‍توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ 20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
اصفهان – سپاهان شهر – بلوار غدير – انتهاي تعاون 2 (تعاون 1)* 6504155 - 0311
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سپاهان - اصفهان
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
6263 كارداني علمي – كاربردي نرم افزار كامپيوتر 60 علوم رياضي و فني كارداني  
6264 كارداني علمي – كاربردي سخت افزار كامپيوتر 60 علوم رياضي و فني كارداني  

اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي نبي اكرم (ص) - تبريز در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتينبي اكرم (ص) - تبريز با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي 85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي‍توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ 20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
تبريز – خيابان راه آهن – پلاك 1283 – صندوق پستي 1488 - 51385(ده خط) 4429991 - 0411
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي نبي اكرم (ص) - تبريز
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
5973 مديريت بازرگاني 30 رياضي – تجربي - انساني كارشناسي  
5974 كتابداري 45 رياضي – تجربي - انساني كارشناسي گرايش فني مهندسي
5975 كارداني مديريت بازرگاني 40 رياضي – تجربي - انساني كارداني  
6284 كارداني علمي – كاربردي نرم افزار كامپيوتر 40 علوم رياضي و فني كارداني  
6369 مترجمي زبان انگليسي 30 زبان هاي خارجي كارشناسي  
6339 نمايش (گرايش بازيگري) 44 هنر كارشناسي پذيرش بصورت نيمه متمركز


اطلاعيه تكميل ظرفيت پذيرش مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي فولاد - اصفهان در آزمون سراسري سال 1384
بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان آزمون سراسري سال 1384 مي رساند كه مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتيفولاد - اصفهان با توجه به عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي ذيل براي نيمسال دوم سال تحصيلي 85 - 1384 اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. لذا آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1384 كه مجاز به انتخاب رشته بوده اند (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نيز نبوده اند مي توانند متقاضي شوند) در صورت تمايل مي توانند نسبت به تكميل فرم ذيل اقدام نموده و آن را به همراه تصوير كارنامه نتيجه اوليه خود در آزمون سراسري سال 1384 حداكثر تا تاريخ 20/10/1384 به صورت حضوري در محل مؤسسه و در غير اينصورت به وسيله پست سفارشي به آدرس مؤسسه مذكور ارسال نمايند (لازم به توضيح است كه هر داوطلب مجاز به انتخاب يك كدرشته از رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه ذيربط خواهد بود) .
آدرس و شماره تلفن مؤسسه :
اصفهان – فولادشهر – جنب بيمارستان شهيد مطهري * 2636677 - 0335
رشته هاي تحصيلي مورد نياز مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي فولاد - اصفهان
كد رشته محل عنوان رشته تحصيلي ظرفيت تكميل نشده گروه آزمايشي مقطع توضيحات
6233 مهندسي صنايع – توليد صنعتي 30 علوم رياضي و فني كارشناسي  
6234 كارداني علمي – كاربردي نرم افزار كامپيوتر 95 علوم رياضي و فني كارداني  
+ نوشته شده در  ۸۴/۱۰/۱۹ساعت 17:16  توسط دفتر